Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Drug Pipeline Database
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex III - Declaration of honour
Άνευ αντικειμένου
Υπεύθυνη δήλωση
19/03/2019
English (en)