Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
FL/TM19-LV
Αναθέτουσα αρχή:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Corrigendum to Invitation letter
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
22/03/2019
English (en)