Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Broker Services for Advertising Related to Recruitment
Αναθέτουσα αρχή:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Terms of Reference
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
16/04/2019
English (en)