Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Gender-Sensitive Language Review in English and any Other EU Language
Αναθέτουσα αρχή:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex1 Lot1
1
Παραρτήματα
16/05/2019
English (en)