Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Statistical Services in the Field of Enlargement, Neighbourhood and Development ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender Specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
04/06/2019
English (en)