Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA 19/029 Facility Management Helpdesk
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
UCA 19-029-I.1. Decl_on_honour
Άνευ αντικειμένου
Υπεύθυνη δήλωση
11/06/2019
English (en) français (fr)