Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Reception and Switchboard Management and Hosting Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex VI - Checklist
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
11/06/2019
English (en)