Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Web reporting and statistical tool for the STCW-IS
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Appendix 7 - stcwStats.prod
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
18/06/2019
English (en)