Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Operation of the EU Covenant of Mayors Office — Support Services for the EU Cove...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Draft contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
20/06/2019
English (en)