Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Gender Inequalities in Unpaid Care Work and on the Labour Market in the EU
Αναθέτουσα αρχή:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Standard Submission Forms
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
08/07/2019
English (en)