Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Deadline for receipt of tenders has been extended until 16/09/2019 Local time: 14:00
Τίτλος:
Provision of Survey to Understand the Asylum Related Migration (SAM)
Αναθέτουσα αρχή:
European Asylum Support Office (EASO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
5.Draft service contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
29/07/2019
English (en)