Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Research Project: Helicopter Off-Shore Operations – New Flotation Systems
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Corrigendum 2 extension of deadline
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
04/10/2019
English (en)