Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Single Framework Service Contract for the Provision of Online and Face-to-Face T...
Αναθέτουσα αρχή:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/11/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/12/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender Specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
12/11/2019
English (en)