Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Police d'assurance pour assistance et vie/invalidité au profit des membres, délé...
Αναθέτουσα αρχή:
European Economic and Social Committee (EESC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/02/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/03/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Bordereau financier
Άνευ αντικειμένου
Price schedule
27/01/2020
français (fr)