Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Support of a Forestry Fund for Pipeline Development, Training and Capacity Build...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/02/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/04/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
SECTION A - Instructions to tenderers
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
30/01/2020
English (en)