Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Fornitura di servizi di assistenza all'infanzia per i figli del personale dell'E...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Bando di gara - specifiche tecniche
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
02/03/2020
italiano (it)