Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Customer Support Service for the ECHA Information Desk
Αναθέτουσα αρχή:
European Chemicals Agency (ECHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 7
Contract reference form
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
03/04/2020
English (en)