Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Copernicus Hotspot Monitoring Services — Urban Atlas: Production of Digital Buil...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Invitation to tender
Invitation to tender
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
08/04/2020
English (en)