Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Computing services - support services for the budget production system (CIBA).
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Letter of invitation
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
31/07/2012
English (en)