Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Service Contract for the Provision of a Study on “Basic Requirements for Militar...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
21.ISE.OP.470 Draft Contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
16/07/2021
English (en)