Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Gender Equality and Gender Mainstreaming in the Covid-19 Recovery
Αναθέτουσα αρχή:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Invitation letter
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
21/07/2021
English (en)