Σφάλμα

Παρουσιάστηκε ξαφνικό σφάλμα. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία υποστήριξης.
Μήνυμα εξαίρεσης: [Assertion failed] - this expression must be true ( java.lang.IllegalArgumentException: [Assertion failed] - this expression must be true )