Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 2 συστημάτων συσσωρευτών - 2 τμήματα.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Απόκρυψη παραμέτρων φίλτρου
Παράμετροι φίλτρου


Results per page: 10 | 25 | 50 53 Ερωτήματα found, displaying 1 to 50.[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]
# Ερώτημα Απάντηση Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης Κατάσταση
53
1) Nel documento di Gara “ DRAFT SUPPLY AND MAINTENANCE CONTRACT” a pag. 21 articolo “II.14.5 Pre-financing [...]
Si prega di fare riferimento all’articolo I.4 della bozza di contratto dove la costituzione di una garanzia [...]
28/09/2015
52
2) Nel documento di Gara “ DRAFT SUPPLY AND MAINTENANCE CONTRACT” a pag. 17 articolo ARTICLE II.11 – [...]
"V" è l’importo indicato alla clausola I.3.1, per ogni fase. Si prega di considerare anche la risposta [...]
28/09/2015
51
Al punto E6 annex I to contract si indica che il sistema deve avere il marchio CE o equivalenti, ma se [...]
CE marchio è un requisito per l'intera fornitura e deve essere confermato al momento dell'accettazione [...]
24/09/2015
50
Prego confermare che la via cavi è già esistente, in caso affermativo indicarne il percorso? Trattasi [...]
Per quanto riguarda al cavo DC che collega l'unità esterna con l'unità interna, ci indicherà il percorso [...]
24/09/2015
49
Prego confermare che sono escluse ogni tipo di opere civili?
Confermiamo che sono escluse ogni tipo di opere civili.
24/09/2015
48
Al punto E6 annex I to contract si indica che il sistema deve avere il marchio CE o equivalenti: che [...]
Il requisito "E6: Marchio CE o equivalente" deve essere letto come "E6: Marchio CE", perché l'equivalenza [...]
23/09/2015
47
con riferimento al bando della gara in oggetto, vorremmo avere chiarimenti in merito alla definizione [...]
Gli operatori economici possono presentare un'offerta in qualità di singolo offerente o come partner [...]
23/09/2015
46
Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente richiediamo una proroga di una settimana del [...]
In questa fase non è possibile estendere il termine previsto per la presentazione delle offerte. Il termine [...]
23/09/2015
45
Dear Sirs, we need to know you VAT Number for deliveries to European Commission, Joint Research Centre [...]
Whereas the Commission is, as a general rule, exempt from all taxes and duties (including VAT) (see article [...]
22/09/2015
44
Come da risposte già pervenute il sistema di controllo (PCS, trasformatore e quadro di parallelo AC con [...]
Lotto 2 – le dimensioni del locale per i sistemi di controllo sono mostrate in Annex 1. Tuttavia, i sistemi [...]
22/09/2015
43
In the tender document (EN-07-05 GRIDBOC Technical specifications Lot 2.pdf) figure 1 is shown the laboratory [...]
This supply does not include the SCADA system. The communication protocols supported by our SCADA system [...]
21/09/2015
42
In merito al sistema di condizionamento per i container batteria, è possibile posizionare l’unità di [...]
Sì, per quanto che rispetta gli standard di sicurezza.
21/09/2015
41
Il file "EN-7-05 GridBOC Annex 1 to Technical Specifications lot 2.pdf" si dovrebbe riferire al sito [...]
Questo è cosi, perché la sede dell'istituto IET è a Petten, Olanda. Questo è solo per riferimento. Ciò [...]
21/09/2015
40
Is it possible to participate in the tender as contractor and also being subcontractor for other contender [...]
Yes, providing that this situation does not hinder, limit or distort competition. The Contracting Authority [...]
17/09/2015
39
Nel documento "Draft supply and maintenance Contract" a pagina 11 paragrafo II.1.7 relativo al punto [...]
In deroga alle disposizioni dell'articolo II 1.7. "Disposizioni generali relative alle forniture", il [...]
15/09/2015
38
A pag 4 delle technical specifications si indica che il sistema deve permettere un passaggio “dolce” [...]
Un interruttore elettromeccanico è consentito quanto non fa alcun impatto negativo per i requisiti tecnici [...]
14/09/2015
37
A pag 4 delle technical specifications si indica che il sistema deve permettere un passaggio “dolce” [...]
Il sistema può funzionare in 3 modi diversi (vedi i requisiti A4, A5, A6, B1, B9, C1, C5, C10 e le note [...]
14/09/2015
36
Chiediamo altresì di confermare l’assenza di penali in caso di consegna del BESS oltre il limite dei [...]
Se il contraente non adempie gli obblighi contrattuali entro i termini fissati dal contratto, ferma restando [...]
14/09/2015
35
Visto che i due mesi di consegna dei materiali sono imprescindibili (vedere la risposta al quesito 22 [...]
Si prega di fare riferimento alla risposta complementare alla domanda 22
09/09/2015
22
1- Domanda: Nel documento "Technical specification" a pagina 10 sezione 4, punto 1 viene definita la [...]
Per entrambi i lotti: A seguito della revisione delle specifiche tecniche, si informa che il tempo di [...]
09/09/2015
34
Nella formula indicata per il calcolo delle penali, il valore di "d" è dato dalla somma dei giorni totali [...]
"d" si riferisce ad ogni durata citata all' articolo 1.2.3. (rispettivamente: 5 mesi, 2 anni, dodici [...]
09/09/2015
33
Nel penultimo punto, cosa si intende con il termine “Smooth” relativamente a connessioni e disconnessioni [...]
Si prega di consultare la risposta alla domanda 27
09/09/2015
21
Dunque anche i subfornitori devono presentare: - cover letter - declaration of honour - documento della [...]
Per entrambi i lotti: I subappaltatori identificati dall'offerente in conformità del punto III.1.3) di [...]
09/09/2015
12
Il convertitore è posizionato all'interno della recinzione, al coperto o all'aria aperta? Se è posizionato [...]
Il convertitore all'interno della recinzione sarà posizionato al coperto (all'interno di un edificio) [...]
08/09/2015
11
In riferimento al bando di gara in oggetto, si può inviare offerta in lingua italiana?
L'offerta può essere presentata in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE, compreso l'italiano.
07/09/2015
10
In riferimento al bando di gara in oggetto, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere formulate [...]
L'offerta tecnica e l'offerta economica devono seguire la struttura indicata nell' Allegato Amministrativo [...]
07/09/2015
5
Dove e' possibile trovare il contract notice e quindi i form dei documenti amministrativi da inviare?
Dal sito in 'Ted-ETendering' passare alla sezione 'Ted'. In alto, abbastanza centralmente appare un link [...]
07/09/2015
4
Vorremo sapere se la scadenza del 14 settembre è valida effettivamente sia per offerte che domande di [...]
La scadenza del 14 settembre indicata nel bando è la scadenza per presentare l'offerta tecnica e finanziara [...]
07/09/2015
9
3- Domanda: nel documento "Technical specification" a pagina 8, punto ottavo, la dicitura "...1MWh capacity [...]
La capacità massima è 150kWh per il Lot 1 e 450kWh per il Lot 2. Il ciclo completo al giorno (24 ore) [...]
07/09/2015
8
2-Domanda:nel documento "Technical specification" a pagina 8, punto settimo, viene definito un ciclo [...]
Per il lot1 il valore corretto è 150kWh e non 1 MWh. Per il lot2 il valore corretto è 450kWh e non 1 [...]
07/09/2015
7
1-Domanda: nel documento "Technical specification" a pagina 8, punto terzo, si fa riferimento ad un intervallo [...]
L'unità di misura è VAR e non Volts. I valori corretti sono -60kVAR < Q < +60kVAR per il lot 1 [...]
07/09/2015
3
Nel punto D14 pagina 6, è definito che all'interno del container saranno installate le batterie, ma non [...]
Il convertitore AC / DC non deve trovarsi nello stesso contenitore con le batterie. Il contenitore si [...]
07/09/2015
2
Nel punto D14 pagina 6 si parla della "Control Unit". La "Control Unit" è da intendersi come supervisore [...]
L'unità di controllo deve essere in grado di connettersi a un sistema SCADA. Alcune specifiche indicative [...]
07/09/2015
1
Nel punto C9 pagina 6, si parla delle dimensioni per il sistema di contenimento: container 20ft. E' possibile [...]
20 ft contenitore è la dimensione massima, non cè problema se usa un contenitore più piccolo, per quanto [...]
07/09/2015
32
È possibile avere una descrizione dei carichi critici e non critici e della modalità di gestione richiesta [...]
I carichi critici includono sistemi specifici che rimarranno operativi durante un interruzione elettrica [...]
07/09/2015
31
Dato il range di temperature richiesto è corretto asserire che il sistema di climatizzazione sia da considerarsi [...]
Sì, è corretto considerare che il sistema di climatizzazione è necessario. Il sistema di climatizzazione [...]
07/09/2015
30
È possibile avere una descrizione più dettagliata delle 3 modalità operative citate?
I descrizioni più dettagliate sono disponibili presso il "explanatory and requirements details", pagina [...]
07/09/2015
29
Il riferimento a 25°C riguarda la temperatura ambiente esterna o quella degli apparati?
Si riferisce alla temperatura ambiente del locale/i o il contenitore/i dove si trovano le varie attrezzature [...]
07/09/2015
28
Considerando la necessità di condizionamento, il grado di protezione IP23 è da intendersi come il minimo [...]
IP23 è il requisito per l'accettazione e quindi la protezione minima accettabile per il contenitore.
07/09/2015
6
1- Domanda:Per quanto riguarda la documentazione da fornire, ANCHE da parte dei "Sub-contractor", sono [...]
1. I Sub-contraenti devono presentare gli stessi documenti del contraente principale; per copia della [...]
07/09/2015
13
Si possono presentare offerte in aumento rispetto al valore stimato indicato al punto II.2.1 e II.3?
Si, in quanto i valori indicati al punto II.2.1 è II.3 sono solo stimati. Si porta alla gentile attenzione [...]
07/09/2015
14
Cosa si intende per “including on the 1MWh capacity” nel punto riguardante la garanzia?
C'è un errore in questo valore (1MWh), il valore corretto è 150kWh (per LOT1) e 450kWh (per LOT2). La [...]
07/09/2015
15
Le indicazioni fornite sui sistemi di condizionamento per l’elettronica di potenza valgono anche per [...]
Si
07/09/2015
16
“Separate box” è da intendersi come locale separato all’interno dello stesso container o come armadio [...]
" Separate box " è un armadio all'interno del contenitore, non è un locale separato.
07/09/2015
17
Quale può essere considerato il range di variabilità della temperatura all’interno dell’edificio, nel [...]
Temperatura ambiente all'interno dell'edificio 5 ° C - 30 ° C (inverno - estate).
07/09/2015
18
Continous Power e Peak Power sono da intendersi in AC (quindi al punto di aggancio alla rete) oppure [...]
B3 e B4 riferiscono a potenza AC (al punto di aggancio alla rete) per le fasi di carica e scarica.
07/09/2015
19
L’efficienza richiesta è da intendersi come rapporto fra l’energia assorbita e quella ceduta durante [...]
Efficienza riguarda la potenza istantanea del convertitore (batteria esclusa). In B6 efficienza è interpretato [...]
07/09/2015
20
Il quadro elettrico di distribuzione è da intendersi come posizionato all’interno di ciascun container [...]
Se l'offerta include diversi contenitori, ogni contenitore deve essere dotato di un quadro elettrico [...]
07/09/2015
23
Relativamente ai documenti richiesti con Administrative Annex, nei documenti da voi inseriti in "Document [...]
Nel documento "Invitation to tender" sono presentati i link per i moduli.
07/09/2015
24
In riferimento al bando di gara in oggetto, sono disponibili i documenti di gara in lingua italiana?
La documentazione di gara saranno tradotto e fornite in italiano. Il termine di scadenza di presentazione [...]
07/09/2015