Данни на покана за участие в търг

Please note that the new deadline for submission is 26.09.2016. Please note that Annex I - Tender specifications and Annex 8 - Detailed tasks and product specifications have been updated.
Заглавие:
Услуги за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“: производство...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
10/08/2016
Краен срок за получаване на оферти:
26/09/2016
Статус:
Затворена
Информация за партида
3
„Натура 2000“
„Натура 2000“ е мрежа от основни обекти за развъждане и отглеждане на застрашени видове, както и някои редки видове природни местообитание, които са защитени по собствено право. Известно е, че някои видове местообитания са пострадали от значителни спадове в ЕС. Тази партида ще се занимава с продължаването на съпоставянето на земната покривка/използването на земята на обекти N2K (географско разширение) за избор на обекти N2K за полу-естествени и богати на видове тревни местообитания за 2012 г. и 2006 г. (доколкото за тези 2 години има налични използваеми сателитни данни с много висока разделителна способност). Също така, рамковият договор, резултат от тази покана за участие в търг за партида 3, цели осигуряването на консултантски услуги, помощни за изготвянето на слоя данни, посочен по-горе.
Най-икономично