Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по преместване, инвентаризация и управление на складове в...
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
27/01/2018
Краен срок за получаване на оферти:
02/03/2018
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Услуги по инвентаризация и управление на складове
Обособена позиция 1: Услуги по инвентаризация и управление на складове. Обхватът на услугите, за които се кандидатства в това отношение, ще бъде цялостно управление на склад от получаването или доставката на материали/стоки до тяхното преминаване през всички необходими оперативни процедури, за да се постигне оптимално и ефективно управление. В допълнение, всички дейности от страна на изпълнителя ще попадат под управлението или надзора на отдел „Инвентаризация“. Като част от своите финансови задължения по отношение на управлението на своите дълготрайни активи, службата трябва периодично да извършва физическа инвентаризация на своето ИТ оборудване и обзавеждане (оттук нататък съответно ИТ и FM). По време на периода на валидност на рамковия договор, предмет на тази покана за участие в търг, ще бъдат организирани 2 глобални реални инвентаризации, т.е. ИТ и FM, и 2 частични, т.е. 1 само за ИТ и 1 само за FM. Годишно ще има не повече от 1 изпълнение на инвентаризация.
Най-икономично