Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на обучителни курсове за следователи на произшествия
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
16/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
13/07/2018
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
курс за напреднали за следователи на произшествия.
Целта на обществената поръчка е да се определи(ят) подходящ(и) лектор(и), който(които) ще: — подпомага(т) обучителя(ите) на ЕАМБ по темите, посочени в точка 2.2.1. Конкретното участие ще се обсъди между обучителя(ите) на ЕАМБ и изпълнителя поне 3 седмици преди датата, на която трябва да се проведе планираното обучение. Модулите, за които изпълнителя следва да съдейства на обучителя на ЕАМБ, са изчислени на общо 6 часа; — разработи(ят) съдържанието и свързани практически упражнения/проучвания на случаи (провеждани в класната стая) и осигури(ят) модули съгласно плана за курсовете въз основа на темите, посочени в точка 2.2.2, което възлиза общо на 29 часа. Изпълнителят следва да изготви подходящи учебни материали преди първата обучителна сесия и да ги актуализира между следващите сесии, ако е необходимо, въз основа на обратната информация от участниците във връзка с постигането на целите на курса, както е определено в точка 2.2.2, в сътрудничество с обучителя(ите) на ЕАМБ. Изпълнителят следва да насърчи висока степен на активно участие от всички участници в курса и в тази връзка споменатите упражнения/проучвания на случаи следва да се проведат в класната стая, като участниците следва да бъдат разделени на групи. Освен това подкрепящата документация трябва да включва обширни учебни материали, които да се раздадат на участниците.
Най-икономично