Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за проучвания за предоставяне на научни консултации в подкрепа на...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
30/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
01/10/2018
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Обособена позиция 2: Научни консултации в подкрепа на ОПОР във водите на ЕС в западната част на Атлантическия океан и...
Това е покана за участие в търг под формата на открита процедура за сключване на многостранен рамков договор (МРД) в каскаден ред, за проучвания за осигуряване на научни консултации в подкрепа на изпълнението на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) във: — обособена позиция 2: водите на ЕС в западната част на Атлантическия океан и в най-отдалечените региони на ЕС. МРД ще бъде сключен в каскаден ред с не повече от 3-ма избрани оференти. Общата цел на този МРД е да се предостави на Европейската комисия гъвкав инструмент, чрез който да подава заявка за специфични и своевременни научни консултации за управление на рибарството или за други необходими конкретни услуги, с цел предоставяне на консултациите в подкрепа на ОПОР във водите на ЕС в западната част на Атлантическия океан и най-отдалечените региони на ЕС. Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1.
Най-икономично