Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа на политиките относно флуорсъдържащите парникови газове (4 обособени по...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Дата на публикация в TED:
29/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
25/02/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
3
Мониторинг на цената и намаляването на хидрофлуоровъглероди (HFC)
Общата цел е да се анализират пазарните и икономическите аспекти на предлагането и търсенето на HFC и алтернативни технологии за вътрешна употреба от ГД „Действия по климата“, като се подкрепя мониторингът на ефектите от Регламент (ЕС) № 517/2014.Специфичните цели на настоящата поръчка са:— мониторинг и анализ на развитието на пазара и цените на HFC на световния и европейския пазар;— оценка на функционирането и въздействието на системата за квоти;— анализ на въздействието от постепенното намаляване върху иновациите от съответните сектори;— оценка на мащаба на незаконната търговия и идентифициране на неотговарящите на изискванията дружества, когато това е възможно.
Най-икономично