Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по охрана за Европейската агенция по морска безопасност и Европейския цен...
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
06/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
25/09/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Услуги по охрана за Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
Търгът е разделен на 2 обособени позиции и ще доведе до възлагането на 2 отделни поръчки, по една на обособена позиция. Договорът (рамков договор за услуги) за обособена позиция 1 ще бъде подписан между одобрения изпълнител и ЕАМБ. И двете обособени позиции ще бъдат възложени на един и същ изпълнител; поради това от оферентите се изисква да представят оферти за обособени позиции 1 и 2.
Най-добро съотношение качество/цена
PT17