Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Дейности за Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
14/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/11/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Нови дейности за изпълнение или дейности по реновиране
Обхватът на услугите в обособена позиция 1 „Нови дейности за изпълнение или дейности по реновиране“ е:1) материалното обезпечение на новите дейностите за изпълнение и/или дейности по реновиране, чийто бюджет за проекта е между 60 000 EUR и 750 000 EUR (бюджет за изпълнение на поръчката, CIB), включващо техническата документация за изпълнението, включително доставката и монтирането на оборудване и всички материали, тестове и изпитвания, труд и строителни методи, като се гарантира, че се спазват сроковете, цените и качествата, определени в проектите и/или техническата документация;2) въвеждане в експлоатация на съоръженията, свързани с всяка изпълнена дейност или инсталация;3) почистване след извършването на дейностите;4) доставка на екзекутивната документация за изпълнението на дейностите или инсталацията;5) корективна поддръжка на инсталациите по време на съответния гаранционен период. Превантивната поддръжка ще бъде задължително възложена на дружеството по обща поддръжка на EUIPO, както е посочено в договора;6) всички технически, административни, организационни и инспекционни дейности, необходими за гарантиране на задължителното качество на дейностите, реализираните инсталации и оперативните изменения.
Най-добро съотношение качество/цена
ES521