Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Изследвания в областта на околната среда
Възлагащ орган:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Дата на публикация в TED:
09/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
09/12/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
3
Рамков договор за смекчаване на въздействията върху околната среда — подобрена способност за оценяване на мерките на политиките
Целта на рамковия договор е да се актуализират, подобрят и валидират способностите за моделиране на AERO-MS така, че те да могат да бъдат в подкрепа на оценката на разходите и ползите за широк набор от бъдещи оценки на политиките. Това включва способността за оценка на различни варианти за политики за опазване на околната среда от въздействията на въздухоплаването въз основа на точно охарактеризиране на сектора на въздухоплаването и способността за взаимодействие с други бази данни и модели.
Най-добро съотношение качество/цена
DEA23