Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνικές γραμματείες για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει των ακόλουθων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
6
Οδηγία περί συσκευών αερίου (GAD) (οδηγία 2009/142/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και κανονισμός συσκευών αερίου...
Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο ορισμός της τεχνικής γραμματείας για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 2009/142/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30.11.2009, σχετικά με τις συσκευές αερίου. Η ίδια τεχνική γραμματεία θα υποστηρίξει επίσης με αντίστοιχο τρόπο την ομάδα συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/426 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9.3.2016, σχετικά με τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων και την κατάργηση της οδηγίας 2009/142/ΕΚ, για τη διασφάλιση της συνέχειας της συνεργασίας των κοινοποιημένων οργανισμών στο πλαίσιο του κανονισμού ο οποίος θα καταργήσει πλήρως την οδηγία GAD μετά τις 21.4.2018.
Η πιο οικονομική