Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Νομικές υπηρεσίες.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Τμήμα 1: Ολλανδικό εμπορικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του ενοχικού δικαίου, του δικαίου ΤΠΕ/διανοητικής ιδιοκτησίας, της...
Τμήμα 1: Οι συμβάσεις της Ευρωπόλ διέπονται γενικά από το δίκαιο της Ένωσης το οποίο συμπληρώνεται, όπου απαιτείται, από το ολλανδικό δίκαιο. Τα δικαστήρια της Χάγης έχουν δικαιοδοσία επί διαφορών που προκύπτουν από την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή της σύμβασης. Η Ευρωπόλ δεν διαθέτει εσωτερικούς νομικούς που ειδικεύονται στο ολλανδικό δίκαιο, συνεπώς απαιτούνται περιστασιακά νομικές συμβουλές σχετικά με ζητήματα του ολλανδικού εμπορικού δικαίου. Οι συμβουλές ενδέχεται επίσης να αφορούν ζητήματα σχετικά με τους όρους παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού και την ερμηνεία τους σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο καθώς και ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.
Η πιο οικονομική