Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Νομικές υπηρεσίες.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Τμήμα 2: Ολλανδικό εργατικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του φορολογικού δικαίου, της νομοθεσίας περί συντάξεων και παροχών και...
Για το τμήμα 2: Η Ευρωπόλ εφαρμόζει τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας των Κάτω Χωρών. Περιστασιακά, απαιτούνται νομικές συμβουλές σχετικά με ζητήματα του ολλανδικού εργατικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της νομοθεσίας περί συντάξεων και παροχών, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και του φορολογικού δικαίου.
Η πιο οικονομική