Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Νομικές υπηρεσίες.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
3
Τμήμα 3: Δίκαιο της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και της πιθανής εκπροσώπησης ενώπιον...
Τμήμα 3: Η Ευρωπόλ διαθέτει εσωτερικούς νομικούς εμπειρογνώμονες σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι βασικές εργασίες θα εκτελούνται εσωτερικά και οι νομικές συμβουλές θα αφορούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες (π.χ. κρίσιμες πληροφορίες υπεράσπισης όπως συντάσσονται από την Ευρωπόλ) και συμβουλές σε θέματα τακτικής, καθώς και πιθανές μεταφράσεις προς τα γαλλικά. Η νομική ομάδα της Ευρωπόλ πρέπει να συμμετέχει και να ζητείται η γνώμη της σε κάθε στάδιο των διαδικασιών.
Η πιο οικονομική