Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Νομικές υπηρεσίες.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
4
Τμήμα 4: Βελγικό εμπορικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του ενοχικού δικαίου, του δικαίου ΤΠΕ/διανοητικής ιδιοκτησίας, της...
Για το τμήμα 4: Η Ευρωπόλ συμμετέχει σε διοργανικές διαδικασίες διαγωνισμού (δηλ. διαδικασίες υποβολής προσφορών που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λογαριασμό των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ). Οι συμβάσεις που προκύπτουν διέπονται από το βελγικό δίκαιο και εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Βρυξελλών. Περιστασιακά, η Ευρωπόλ χρειάζεται την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σχετικά με το βελγικό γενικό εμπορικό δίκαιο. Οι συμβουλές ενδέχεται επίσης να αφορούν ζητήματα σχετικά με τους όρους παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού και την ερμηνεία τους σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο καθώς και ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.
Η πιο οικονομική