Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προετοιμασία και υλοποίηση της 4ης έρευνας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ΕΕΕ)...
Αναθέτουσα αρχή:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Έρευνα για διαδικτυακές συνεντεύξεις με τη βοήθεια υπολογιστή (CAWI), υποστηριζόμενες από τηλεφωνική επικοινωνία και παρακολούθηση
Για την παρτίδα 1, ο ανάδοχος θα κληθεί να διαχειριστεί τις συνεντεύξεις τόσο με τη διεύθυνση όσο και με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων μέσω του συστήματος διαδικτυακών συνεντεύξεων με τη βοήθεια υπολογιστή (CAWI). Η εξέταση των ερωτώμενων πρέπει να εκτελείται μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη βοήθεια υπολογιστή (CATI).
Η πιο οικονομική