Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στατιστική έρευνα του πλαισίου χρήσης/κάλυψης γης για το 2018 (LUCAS) - αγροπερι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/07/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
LUCAS 2018 — έρευνα στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο
Οι στόχοι της παρτίδας 1 είναι η προετοιμασία της έρευνας για το σχέδιο LUCAS 2018, η συλλογή δεδομένων για την κάλυψη γης, τη χρήση γης και επιλεγμένα αγροπεριβαλλοντικά θέματα, μέσω επιτόπιων επισκέψεων και φωτοερμηνείας, καθώς και ο έλεγχος των εν λόγω δεδομένων στο γραφείο. Στην παρτίδα 1 της έρευνας για το σχέδιο LUCAS 2018, υπάρχουν συνολικά 22 228 σημεία προς αξιολόγηση. Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων για περαιτέρω λεπτομέρειες.
Η πιο οικονομική