Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια στατιστικών υπηρεσιών για ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) για κεφα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/03/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/05/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Συντονισμός των ερευνών για τις τιμές ΙΑΔ για τα έτη 2015 και 2016 στον τομέα των κατασκευών
Το παρόν τμήμα αφορά τις έρευνες που θα διεξαχθούν τα έτη 2015 και 2016. Το έργο καλύπτει τις έρευνες στο σύνολο των 37 συμμετεχουσών χωρών.
Άνευ αντικειμένου