Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εξειδικευμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού για...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού
Οι μελλοντικοί πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς: — Στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής, καθώς και του λειτουργικού μοντέλου επίτευξης στόχων). — Διαχείριση ταλέντου και σχεδιασμός διαδοχής. — Εσωτερική κινητικότητα. — Στρατηγικός σχεδιασμός εργατικού δυναμικού. — διαχείριση απόδοσης και ανάπτυξης (π.χ. ατοµικό σχέδιο ανάπτυξης). — Ποικιλομορφία και ένταξη. — Εμπορική επωνυμία και EVP. — Διαδικασία ένταξης (on-boarding) — Οργανωτική κουλτούρα και αφοσίωση των εργαζομένων. — Αναλύσεις και αναφορές ανθρώπινου δυναμικού. — Τεχνολογικές τάσεις ανθρώπινου δυναμικού. Προκειμένου να υποστηριχθεί η καλύτερη παροχή ανθρωπίνων πόρων, η Διεύθυνση Προσωπικού αναζητά πάροχους υπηρεσιών, οι οποίοι είναι σε θέση να διεξάγουν ασκήσεις "οραματισμού" για όλους τους προαναφερθέντες τομείς - με υποστήριξη για τους επικεφαλής της Διεύθυνσης που επηρεάζονται περισσότερο. Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να διαθέτουν τις δυνατότητες για την παροχή ανάλυσης της αγοράς στους τομείς που αναφέρονται παραπάνω - δηλαδή συγκριτική αξιολόγηση με άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς / τράπεζες και τις καλύτερες δυνατές τρέχουσες πρακτικές και συμβουλές για τους προαναφερόμενους τομείς ανθρώπινου δυναμικού.
Η πιο οικονομική