Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή εκπαιδευτικής κατάρτισης για ερευνητές ατυχημάτων
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Προχωρημένα μαθήματα για ερευνητές ατυχημάτων.
Στόχος του διαγωνισμού είναι να οριστούν οι κατάλληλοι ομιλητές που: — θα βοηθήσουν τον(τους) εκπαιδευτή(ές) του EMSA με βάση τα σημεία που αναφέρονται στο σημείο 2.2.1. Η ακριβής συμμετοχή θα συμφωνηθεί μεταξύ του(των) εκπαιδευτή(ών) της EMSA και του αναδόχου τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία που πρέπει να λάβει χώρα η σχεδιαζόμενη εκπαίδευση. Οι ενότητες στις οποίες αναμένεται να βοηθήσει ο ανάδοχος τον εκπαιδευτή του EMSA όσον αφορά την παράδοση θα είναι συνολικά 6 ώρες, κατ΄ εκτίμηση, — θα αναπτύξουν το περιεχόμενο, τις σχετικές πρακτικές ασκήσεις/μελέτες περιπτώσεων (που διεξάγονται στην τάξη) και θα παραδώσουν ενότητες σύμφωνα με το περίγραμμα των μαθημάτων με βάση τα σημεία που αναφέρονται στο σημείο 2.2.2 για ένα εκτιμώμενο συνολικό αριθμό 29 ωρών. Ο ανάδοχος πρέπει να προετοιμάσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό πριν από την πρώτη εκπαιδευτική συνεδρία και να το επικαιροποιήσει μεταξύ των επόμενων συνεδριών, αν χρειαστεί, βάσει των σχολίων των συμμετεχόντων για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος, όπως ορίζεται στο σημείο 2.2.2 και σε συνεργασία με τον(τους) εκπαιδευτή(ές) του EMSA. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προωθήσει ένα υψηλό βαθμό ενεργού συμμετοχής από όλους τους συμμετέχοντες στα μαθήματα κατάρτισης και, σε αυτό το πλαίσιο, οι εν λόγω ασκήσεις/μελέτες περιπτώσεων θα πρέπει να παραδοθούν στην αίθουσα διδασκαλίας με τους συμμετέχοντες χωρισμένους σε ομάδες. Επιπλέον, οι επεξηγηματικές σημειώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρεις σημειώσεις κατάρτισης που θα διανέμονται στους συμμετέχοντες.
Η πιο οικονομική