Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη πολιτικών για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (4 παρτίδες)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
3
Παρακολούθηση τιμών υδροφθορανθράκων και σταδιακή κατάργηση
Ο γενικός στόχος είναι να αναλυθούν οι αγορές και οι οικονομικές πτυχές της προσφοράς και της ζήτησης υδροφθορανθράκων και εναλλακτικών τεχνολογιών για εσωτερική χρήση από τη ΓΔ CLIMA, υποστηρίζοντας την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014.Οι ειδικοί στόχοι της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι:— η παρακολούθηση και η ανάλυση της αγοράς και οι εξελίξεις των τιμών για τους υδροφθοράνθρακες στην παγκόσμια αγορά και την αγορά της ΕΕ,— η αξιολόγηση της λειτουργίας και του αντίκτυπου του συστήματος ποσοστώσεων,— η ανάλυση του αντίκτυπου της σταδιακής μείωσης της καινοτομίας στους σχετικούς τομείς,— η αξιολόγηση του μεγέθους του παράνομου εμπορίου και ο εντοπισμός των μη συμμορφούμενων εταιρειών όταν είναι δυνατόν.
Η πιο οικονομική