Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Οικονομικές και χρηματοπιστωτικές βάσεις δεδομένων
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
3
Στοιχεία Δανειοδοσίας Κινητών Αξιών
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
FR101