Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στατιστικές υπηρεσίες στον τομέα της διεύρυνσης, της γειτονίας και της συνεργασί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
3
Πρόγραμμα κατάρτισης στις νότιες χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας
Ο κύριος στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή βοήθειας για την προετοιμασία και την οργάνωση (συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικοτεχνικών πτυχών) μαθημάτων κατάρτισης για τις νότιες χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και τρίτες χώρες.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
LU