Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The deadline for submission of tenders has been extended to 11 October 2019. The question deadline has been extended to 13 September 2019.
Τίτλος:
Παροχή εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης, ανάπτυξης κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
07
Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών και βάσεις δεδομένων
Η παρτίδα 7 καλύπτει υπηρεσίες υποστήριξης βάσης δεδομένων και εφαρμογών σχετικά με τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από την ΕΤΕπ, εργαλεία εξυπηρετητή και πελάτη.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
LU000