Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης για το EUIPO
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Διανοητική Ιδιοκτησία
Αυτή η παρτίδα σχετίζεται με το σχεδιασμό και την παράδοση δραστηριοτήτων μάθησης και κατάρτισης σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας για το προσωπικό της Υπηρεσίας. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παροχή εκπαιδευτών, υλικών μαθημάτων και τεκμηρίωσης, την προετοιμασία και ανάλυση αναγκών και τις εκθέσεις αξιολόγησης μετά την παράδοση. Ο κύριος σκοπός αυτής της παρτίδας είναι να προσφέρει διαλέξεις υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου σε ποικίλα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
ES521