Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ασφαλείας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας και το...
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Υπηρεσίες ασφαλείας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Ο διαγωνισμός διαιρείται σε 2 παρτίδες και θα έχει σαν αποτέλεσμα στην ανάθεση 2 ξεχωριστών συμβάσεων, μία ανά παρτίδα. Η σύμβαση (σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών) για την παρτίδα 1 θα υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του ΕΟΑΘ. Και τα δύο παρτίδες θα ανατεθούν στον ίδιο ανάδοχο. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές για τις παρτίδες 1 και 2.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
PT17