Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Περιβαλλοντικοί λογαριασμοί
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Υποστήριξη στον έλεγχο και την ανάπτυξη χρηματικών περιβαλλοντικών λογαριασμών
Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παρτίδα 1 είναι:— να παρέχει υποστήριξη στη Eurostat στη διαδικασία συλλογής δεδομένων, ελέγχου, κάλυψης των κενών και εκτίμησης για τον τομέα της στατιστικής των χρηματικών περιβαλλοντικών λογαριασμών,— να παρέχει υποστήριξη στην ανάλυση δεδομένων, στην αξιολόγηση της ποιότητας και στη διάδοση για τον τομέα της στατιστικής των χρηματικών περιβαλλοντικών λογαριασμών,— να συντηρεί, να βελτιώνει και να λειτουργεί τα υφιστάμενα εργαλεία ΤΠ και να αναπτύσσει και να υλοποιεί νέα και αποτελεσματικότερα, πιο ολοκληρωμένα και πιο συνεκτικά εργαλεία ΤΠ, τα οποία θα είναι συμβατά με το περιβάλλον ΤΠ της Eurostat, για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από χώρες, τον έλεγχο δεδομένων από χώρες και για τον έλεγχο, την ανάλυση και τη διάδοση δεδομένων της Eurostat,— να υποστηρίζει τη μεθοδολογική ανάπτυξη των χρηματικών περιβαλλοντικών λογαριασμών και την ανάπτυξη νέων συλλογών δεδομένων στον τομέα των περιβαλλοντικών-οικονομικών λογαριασμών από την Eurostat.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
LU