Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο αυτής της παρτίδας καλύπτουν την ανάπτυξη λογισμικού και τη συντήρηση εφαρμογών διαδικτύου, όπως ο δικτυακός τόπος της αναθέτουσας αρχής και άλλες εφαρμογές διαδικτύου που είναι διαθέσιμες στο κοινό/στα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
AT130