Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργασίες για το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Νέες εργασίες υλοποίησης ή εργασίες ανακαίνισης
Το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών που αντιστοιχούν στην παρτίδα 1, νέες εργασίες υλοποίησης ή εργασίες ανακαίνισης, είναι το εξής:1) Η εκτέλεση των νέων εργασιών υλοποίησης και/ή των εργασιών ανακαίνισης, των οποίων ο προϋπολογισμός σχεδίου υπερβαίνει τα 60 000 EUR και είναι κάτω από ή ίσος με 750 000 EUR (συμβατικός προϋπολογισμός υλοποίησης), από τον τεχνικό φάκελο της υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και της εγκατάστασης του εξοπλισμού και όλων των υλικών, των ελέγχων και δοκιμών, των μεθόδων εργασίας και κατασκευής, εγγυάται ότι τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, οι τιμές και η ποιότητα που ορίζονται στα σχέδια και/ή τον τεχνικό φάκελο,2) Ανάθεση της κατασκευής των εγκαταστάσεων που συνδέονται με κάθε εργασία ή εγκατάσταση που εκτελείται,3) Καθαρισμός των εργασιών,4) Παράδοση των εγγράφων «τελικής κατασκευής» που συνδέονται με την υλοποίηση των εργασιών ή της εγκατάστασης,5) Διορθωτική συντήρηση των εγκαταστάσεων κατά τη σχετική περίοδο εγγύησης. Η προληπτική συντήρηση θα ανατεθεί υποχρεωτικά στην εταιρεία γενικής συντήρησης του EUIPO, όπως ορίζεται στη σύμβαση,6) Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι τεχνικές, διοικητικές, οργανωτικές δραστηριότητες, καθώς και οι δραστηριότητες επιθεώρησης που απαιτούνται για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας των έργων, των εγκαταστάσεων που υλοποιήθηκαν και των λειτουργικών τροποποιήσεων.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
ES521